புதிய புத்தக வெளியீடு : பருவ கால பயிர் அறிக்கை 2018-19

இந்த பக்கம் தமிழ் மொழியில் இல்லை , ஆங்கிலத்தில் படிக்க கீழே உள்ள இணைப்பைக் சொடுக்கவும்
https://statistics.py.gov.in/புதிய-வெளியீட்டின்-வெளியீடு-சீசன்-மற்றும்-பயிர்-அறிக்கை-2017-18

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 26-06-2020