தொழில்துறை மீதான உற்பத்தி குறியீடு - ஆண்டு அறிக்கை

இந்த பக்கம் தமிழ் மொழியில் இல்லை , ஆங்கிலத்தில் படிக்க கீழே உள்ள இணைப்பைக் சொடுக்கவும்
https://statistics.py.gov.in/தொழில்துறை-உற்பத்தி-மீதான-குறியீட்டு-ஆண்டு

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 04-03-2019